11 januari 2024

Projekt Familjestöd: En ny satsning för stärkt hjälp till utsatta barnfamiljer

Av Sociala Missionen
Bild på ett barn, liten flicka, bakifrån som målar med färg på ett fönster. Hon har målat en regnbåge och två hjärtan. Symbolisk bild för projekt Familjestöd – ett ny satsning för att kunna nå fler barnfamiljer i utsatthet med gratis juridisk hjälp för att kunna bryta utsattheten.

Barnfamiljer i utsatthet är en särskilt prioriterad målgrupp i Sociala Missionens rättighetsarbete. Idag är det många familjer som lever i en svår utsatthet, och barnen drabbas alltid värst. Ofta är de bakomliggande orsakerna många. Situationen kan innebära både ekonomisk utsatthet, bostadsproblem, utmaningar med uppehållstillstånd och rätten att leva med sin familj – flera faktorer som gör livssituationen än mer utsatt, och komplex.

Initiativet till projektet familjestöd grundar sig i behovet av den juridiska och socialrättsliga kompetens som ofta krävs för att kunna säkerställa familjernas rättigheter i den här typen av situationer. Genom att kombinera Sociala Missionens spetskompetens med den närhet som våra medlemsförsamlingar och andra samarbetspartners har till familjerna som det handlar om, vill vi utveckla och hitta nya vägar till att bryta den utsattheten.

 

Överrepresentation av ensamstående mammor: stort behov av akut och långsiktigt stöd

Sociala Missionens jurister och socionomer är experter inom socialjuridiska och migrationsrättsliga frågor, och besitter dessutom en bred språkkompetens. Människor som kommer till oss för att söka stöd får bland annat hjälp med ansökningar om tillexempel ekonomiskt bistånd eller sjukpenning, överklagan av myndighetsbeslut hos exempelvis socialtjänsten eller migrationsverket, rådgivning och information om allt från asylprocessen till ekonomi.

Genom vår rådgivning ser vi en överrepresentation av ensamstående mödrar som har varit i Sverige i mindre än åtta år. Det här är en grupp som forskning också pekar på som särskilt utsatt. Se exempelvis Samzelius (2023) Starka mammor – Trygga barn: En rapport om asylsökande och nyanlända ensamstående mammors situation i Sverige. Vi ser framför allt problematik kopplad till bostad, ekonomi, uppehållstillstånd och rätten att leva med sin familj i Sverige.

Flera medlemsförsamlingar möter samma målgrupp som Sociala Missionens rådgivningsverksamhet och har i samtal med Sociala Missionens rådgivare uttryckt att det är svårt att ge råd i de ofta komplexa situationer som ligger bakom familjernas utsatthet. En del församlingar ger akut stöd i form av matkuponger, men uttrycker samtidigt frustration över att behoven är så stora och att man inte vet om de som kommer till den diakonala verksamheten har fått stöd, eller har rätt till hjälp av samhället. Många hänvisar stödsökande till Sociala Missionen, men det är inte alltid att de sökande hittar hit då tröskeln att ta kontakt kan vara ett hinder. Det är inte säkert att man har råd eller möjlighet att ta sig till oss, språksvårigheter eller osäkerhet kan göra det svårt att ta den första kontakten.

 

Juridisk rådgivning på plats: närmare samarbeten för att komma åt komplex utsatthet

För att göra rådgivningen ännu mer tillgänglig kommer vi i projektet familjestöd arbeta för att ta rådgivningen till fler av våra medlemmar. Det sänker trösklarna för familjerna i behov av juridisk hjälp och kan samtidigt fungera som ett konkret och utbildande stöd för diakoner, pastorer och volontärer i era församlingar. Vi har redan startat upp i några strategiskt utvalda områden, men har möjlighet att utöka arbetet hos fler av er.

I oktober 2023 anställdes Lotta, jurist med lång erfarenhet att arbeta med barn och familjer i utsatthet, för att kunna ge kontinuerlig juridisk rådgivning på plats, antingen i befintliga församlingslokaler eller i nya verksamheter.

Bild på Lotta i dörröppningen till Sociala Missionens öppna mottagning och rådgivning i Stockholm.

”Många familjer lever idag i svår utsatthet och barnen drabbas alltid värst. Sociala Missionen har en viktig roll och kan göra stor skillnad. Jag kommer i mitt arbete att ge juridisk rådgivning och stöd så att föräldrars och barns rättigheter tillvaratas. Jag ser fram emot att, tillsammans med församlingarna, även utveckla nya metoder för att nå dessa familjer i behov av stöd.”

– Lotta, barnrättsjurist Sociala Missionen

 

Behov av att dela kunskap, goda exempel och praxis: satsning att skapa ett professionellt nätverk och bättre förutsättningar

Vi planerar också för samarbeten med andra lokala aktörer som finns runt målgrupperna, så som socialtjänst, BVC, familjecentraler och öppna förskolor för att bredda vår påverkan, öka kunskapen och skapa bättre förutsättningar för att hjälpa målgruppen att tillvarata sina rättigheter och komma vidare i sin situation. Det är en form av verksamhet vars effekt vi har goda erfarenheter från, likt samverkansprojektet med Hela Människan genom Trygga rum.

Målet är att, parallellt med den konkreta verksamheten för och med församlingar och familjer i utsatthet, även utveckla ett professionellt nätverk för organisationer som arbetar med socialrättsliga frågor. Sociala Missionens kompetens inom det sociala området och vår möjlighet att kostnadsfritt driva ärenden är unik. Samtidigt finns det flera organisationer som möter samma frågor.

Det finns ett behov att dela med sig av kunskap, goda exempel och praxis, liknande de nätverk som finns inom civilsamhället kopplat till migrationsfrågor. Det finns också behov av kompetensutveckling inom detta komplexa område. Vi tror att Sociala Missionen är en lämplig aktör att driva ett sådant initiativ.

 

Välkommen att samarbeta med oss i arbetet för barns och familjers rättigheter!

Varmt välkommen att ta kontakt med oss om du vill att vi besöker er verksamhet, vill veta mer eller har andra funderingar om hur vi kan samarbeta!

 

Kontakt