Värdegrund

Sociala Missionen har sina rötter inom det diakonala arbetet i Svenska Missionskyrkan – nytt namn 2013, Equmeniakyrkan, sedan tre samfund gått samman till ett, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.

Utgångspunkten för vårt handlande är att vi ska vara ett stöd och rusta den enskilda människan att ta aktiv del i processen att förbättra sina livsvillkor. Sociala Missionen vill därför, utifrån en kristen och humanistisk människosyn som tar sin utgångspunkt i allas lika värde, aktivt verka för, och tillsammans med, människor i utsatta livssituationer. Med utsatt menar vi inte en särskild grupp människor utan anser att i en komplicerad värld och tid är vi alla utsatta, vid olika stunder, i olika situationer. Sist men inte minst strävar vi efter att inge människor hopp.

Vårt arbete sker utifrån ett antidiskriminerande perspektiv med inriktning på mänskliga rättigheter och demokrati. Vägledande dokument för vårt arbete är FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN: s konvention om barnets rättigheter.

Ett rättighetsbaserat diakonalt arbete innebär att vidmakthålla de värderingar som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna- att slå vakt om varje människas okränkbara värde och motverka diskriminering. I Sociala Missionens diakonala uppdrag finns ett tydligt ställningstagande för ett socialt hållbart, inkluderande, rättvist och tillgängligt samhälle för alla människor.