Organisation

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Ett 50-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Enskilda personer kan inte erbjudas medlemskap.

Ombudsmöte äger rum varje höst då beslut fattas om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är skolpeng, verksamhetsbidrag, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

Styrelse

Sociala Missionens styrelse består av nio personer:

Dag Fagerhem, ordförande

Torbjörn Bådagård, vice ordförande

Lennart Eliasson, sekreterare

Inga Johansson

Eva Hagén

Arne Prembäck

Eva Gabrielsson

Alice Comugisha Karaara

Gunnar Stignäs

Valberedning:

Rune Larsson, sammankallande, larsson.rune@rocketmail.com
Hans Wermeling
Birgitta Johansson
Margareta Hellsten

Personal

Ett femtontal medarbetare är anställda på Sociala Missionen i skiftande befattningar inom de olika verksamhetsområdena Socialrättslig rådgivning/ psykosocialt stöd, Flyktingfrågor och Gymnasieskolan Futurum. Läs mer om detta under respektive verksamhetsområde.

Mer om Sociala Missionen:

Sociala Missionens stadgar: Stadgar 2017 (ursprungligen från 2002)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2016

Sociala Missionens årsmötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2017

Insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Kapitalplaceringspolicy: Placeringsreglemente 2015

Effektrapport: Effektrapport för 2016

Uppförandekod: Vägledande principer

Styrdokument för att motverka oegentligheter: Motverka oegentligheter

Sociala Missionens årsmöte 2018: 

Sociala Missionens årsmöte 2018 kommer att hållas 16 april, kl. 18.00 i Abrahamsbergskyrkan, Stockholm (förtäring från kl 17:30). Anmäl era valda ombud samt deras e-postadresser senast den 9 april. Anmälan görs per e-post: info@socialamissionen.se alternativt per post: Sociala Missionen, Högbergsgatan 31 A, 116 20 Stockholm.

Kallelse: Kallelse årsmöte 

Dagordning: Agenda årsmöte 2018-04-16

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017: Sociala Missionens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017

Sociala Missionen är medlemmar i Famna, ett rikstäckande paraplyorgan för organisationer som bedriver vård och omsorg utan vinstutdelning.

Logga-famna