Organisation


Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Ett 40-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Enskilda personer kan inte erbjudas medlemskap.

Ombudsmöte äger rum varje höst då beslut fattas om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är verksamhetsbidrag från Stockholms stad, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

Styrelse

Sociala Missionens styrelse:

Ordförande, Sven-Erik Wånell

Arne Prembäck

Inga Johansson

Eva Hagén

Alice Comugisha Karaara

Gunnar Stignäs

Suzanne Molin

Hans Wallöf

Per Ove Nelstrand

Valberedning:

Rune Larsson, sammankallande, larsson.rune@rocketmail.com
Hans Wermeling
Margareta Hellsten

Personal

Åtta medarbetare är anställda på Sociala Missionen inom Råd och stöd.

Mer om Sociala Missionen:

Sociala Missionens stadgar: Stadgar 2017 (ursprungligen från 2002)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning: Sociala Missionens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

Verksamhetsplan och budget 2020: Verksamhetsplan 2020

Sociala Missionens årsmötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2019,

Sociala missionens protokoll från extra årsmöte den 17 september 2019:Protokoll Extra årsmöte 2019-09-17

Insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Kapitalplaceringspolicy: Placeringsreglemente 2015

Effektrapport: Effektrapport för 2016

Uppförandekod: Vägledande principer

Styrdokument för att motverka oegentligheter: Motverka oegentligheter

 

Sociala Missionens årsmöte 2020:

Sociala Missionens årsmöte 2020 kommer att hållas den 27 augusti 2020.

Sociala Missionens styrelse har lagt ett till årsmötet inför Sociala Missionens framtid.

Sociala Missionens framtid styrelsens förslag till årsmötet

 

 

 

Sociala Missionen är medlemmar i Forum och Ideell Arena. Forum (Socialforum) är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Ideell Arena är mötesplats för ideella organisationer för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

 

 


logotypen