Organisation


Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Ett 50-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Enskilda personer kan inte erbjudas medlemskap.

Ombudsmöte äger rum varje höst då beslut fattas om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är skolpeng, verksamhetsbidrag, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

Styrelse

Sociala Missionens styrelse:

Dag Fagerhem, ordförande

Arne Prembäck, vice ordförande

Inga Johansson

Eva Hagén

Alice Comugisha Karaara

Gunnar Stignäs

Suzanne Molin

Hans Wallöf

Sven-Erik Wånell

Valberedning:

Rune Larsson, sammankallande, larsson.rune@rocketmail.com
Hans Wermeling
Margareta Hellsten

Personal

Ett femtontal medarbetare är anställda på Sociala Missionen i skiftande befattningar inom verksamhetsområdena Råd och stöd och Gymnasieskolan Futurum. Läs mer om detta under respektive verksamhetsområde.

Mer om Sociala Missionen:

Sociala Missionens stadgar: Stadgar 2017 (ursprungligen från 2002)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning: Sociala Missionens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

Verksamhetsplan 2019: Verksamhetsplan 2019

Sociala Missionens årsmötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2018

Insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Kapitalplaceringspolicy: Placeringsreglemente 2015

Effektrapport: Effektrapport för 2016

Uppförandekod: Vägledande principer

Styrdokument för att motverka oegentligheter: Motverka oegentligheter

 

Sociala Missionens årsmöte 2019:

Sociala Missionens årsmöte hålls den 24e april kl 18:00 i Andreaskyrkan, Stockholm. Se handlingarna till årsmötet nedan, samt inbjudan till Sociala Missionens öppet hus innan årsmötet.

Agenda årsmöte 2019-04-24.

Sociala Missionens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2018

FULLMAKT ombud Årsmöte 20190424

Protokoll 2018-11-22 Höstmöte Sociala Missionen

Sociala Missionen valberedningens förslag 2019-04-24

 

Inbjudan Öppet hus 2019-04-24

 

Sociala Missionen är medlemmar i Forum och Ideell Arena. Forum (Socialforum) är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Ideell Arena är mötesplats för ideella organisationer för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.

 

 


logotypen