Organisation


Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning.

Ett 50-tal församlingar inom Equmeniakyrkan och dess ungdomsföreningar i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation för Sociala Missionen. Enskilda personer kan inte erbjudas medlemskap.

Ombudsmöte äger rum varje höst då beslut fattas om verksamhetsplan och budget för nästkommande år. Årsmötet är lagt under senvåren. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva verksamheten inom Sociala Missionen är skolpeng, verksamhetsbidrag, stiftelsemedel, församlingskollekter, privata gåvogivare m.m.

Styrelse

Sociala Missionens styrelse består av nio personer:

Dag Fagerhem, ordförande

Arne Prembäck, vice ordförande

Inga Johansson

Eva Hagén

Eva Gabrielsson

Alice Comugisha Karaara

Gunnar Stignäs

Suzanne Molin

Hans Wallöf

Valberedning:

Rune Larsson, sammankallande, larsson.rune@rocketmail.com
Hans Wermeling
Margareta Hellsten

Personal

Ett femtontal medarbetare är anställda på Sociala Missionen i skiftande befattningar inom verksamhetsområdena Råd och stöd och Gymnasieskolan Futurum. Läs mer om detta under respektive verksamhetsområde.

Mer om Sociala Missionen:

Sociala Missionens stadgar: Stadgar 2017 (ursprungligen från 2002)

Verksamhetsberättelse och årsredovisning: Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017

Verksamhetsplan 2019: Verksamhetsplan 2019

Sociala Missionens årsmötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2018

Insamlingspolicy: Insamlingspolicy

Kapitalplaceringspolicy: Placeringsreglemente 2015

Effektrapport: Effektrapport för 2016

Uppförandekod: Vägledande principer

Styrdokument för att motverka oegentligheter: Motverka oegentligheter

 

Sociala Missionen är medlemmar i Forum och Ideell Arena. Forum (Socialforum) är en intresseorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. Ideell Arena är mötesplats för ideella organisationer för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande.


symbollogotypen