Aktuell information om Gymnasieskolan Futurum

Skolinspektionen har beviljat tillstånd för Magelungen utveckling AB att ta över Gymnasieskolan Futurum. Det är det lyckliga slutet på en lång process som påbörjades våren 2018.

Redan vid årsmötet 2018 kunde vi informera de närvarande ombuden om diskussionerna med Magelungen om att ta över skolan, som startats och drivits av Sociala Missionen sedan början av 2000-talet. Planerna på överförande av skolan möttes dock av oväntade svårigheter, då Skolinspektionen på försommaren 2018 avslog Magelungens ansökan om skoltillstånd. Sedan dess har Sociala Missionen under snart ett år drivit skolan vidare i nära samverkan med Magelungen, med inriktningen att trots allt kunna genomföra överföringen. Vi har informerat om detta i årsredovisningen, samt vid höstmötet 2018 och årsmötet 2019, som hölls i april. Bara dagarna efter årsmötet meddelade Skolinspektionen sitt beslut.

Skolinspektionens beslut innebär alltså att Futurum kommer att leva vidare, att alla nuvarande elever kommer att kunna fullfölja sina studier på skolan och att skolan också kommer att kunna ta in nya elever till hösten. Skolan har, trots den osäkra situationen under våren, ett rekordstort söktryck inför nästa skolår.

All personal på Futurum har erbjudits att följa med i övergången till Magelungen.

Skolan kommer som tidigare att vara en liten skola med små grupper och kommer att vända sig till elever i behov av särskilt stöd.

De program som kommer att finnas på skolan är Handelsprogrammet, Individuellt alternativ och Yrkesintroduktion.

Futurum har, med Sociala Missionen som huvudman, en lång tradition att bedriva gymnasieskola med hög kvalitet och med ett stort hjärta. Detta är en tradition som Magelungen också har på sina övriga gymnasieskolor och Magelungen tänker föra denna tradition vidare.

Skolan kommer i fortsättningen att heta Magelungens gymnasium Liljeholmen.

Mer information om skolans nya huvudman finns på https://magelungen.com/skola/gymnasium/

Med vänliga hälsningar

Dag Fagerhem, ordförande i Sociala Missionen.

Att höra till- samordnade insatser för äldre i utsatthet

Sociala missionens nya projekt, Att höra till, är ett samarbete med Ny gemenskap, Equmeniakyrkan och Hela människan i Stockholms län. Syftet med projektet är att genom samordning mellan offentliga och ideella aktörer möjliggöra ökad hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i utsatta livssituationer.

Sociala Missionen vädjar till regeringen

Flyktingar som beviljats familjeåterförening har möjlighet att ansöka om bidrag för kostnader för anhörigas resor till Sverige. För familjer är en återförening förenad med höga kostnader. Många saknar medel för att själva kunna betala för sina anhörigas flygbiljetter. Bidraget utgör därför ofta en viktig förutsättning för att en återförening ska kunna komma till stånd. I budgeten avseende 2019 har anslagen för bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige minskat kraftigt. Anslagen räcker till långt färre ansökningar än vad som tidigare varit fallet. För berörda innebär det att familjernas återförening försvåras, och i vissa fall, omöjliggörs. Sociala Missionen vädjar därför till regeringen att i vårbudgeten höja nivån på anslagen.

Vädjan till regeringen angående bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till resor till Sverige