Sociala Missionen yttrar sig om familjeåterförening

Sociala Missionen har i sitt arbete med familjeåterförening sett de svåra konsekvenserna som blivit följden av de begränsningar i rätten till familjeåterförening som infördes i den tillfälliga lagen. Föräldrar och barn som separerats på grund av krig har inte kunnat återuppta sitt familjeliv. Familjer blir kvar i ohållbara situationer och anknytnings­personens etablering fördröjs. Till det kommer den stora osäkerheten som nu präglar rättsområdet. Den medför att splittrade familjer hålls i ovisshet kring om och när en återförening kommer att bli möjlig.

Läs hela Sociala Missionens yttrande till lagförslaget om förlängning av den tillfälliga lagen här: Sociala Missionen, yttrande till lagrådsremiss, 15 mars 2019.

Nya Rum sökes!

Sociala Missionen med flera organisationer samarbetar med Ny Gemenskap som har i uppdrag av Stockholms stad att hitta inackordering åt de gymnasieungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingar. Vi söker rum och andra boendelösningar till ungdomarna. Allt det praktiska såsom hyresavtal, kontakter med staden osv ansvarar projektet för. Läs mer på projektets facebooksida.

Sociala Missionen medverkar på Barnrättsdagarna 2019

 

Sociala Missionen kommer medverka på Barnrättsdagarna 2019 som har temat ”Barn i utsatta situationer”. Barnrättsdagarna anordnas av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset och är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Syftet med de årliga konferenserna är att sprida kunskap om barnkonventionen och inspirera till att förverkliga den.

Sociala Missionen kommer hålla i en workshop där temat är ”Föräldrars föräldraansvar kontra barnets bästa”. Sociala Missionen möter i sitt socialrättsliga arbete många barnfamiljer i bostadslöshet. Socialtjänsten hänvisar allt oftare till föräldrars föräldraansvar och egenmakt i sina utredningar. Hur ställs egentligen föräldrars föräldraansvar mot barnets bästa? Vi kommer diskutera exempel från verkligheten med utgångspunkt i relevanta artiklar i barnkonventionen.

 

Barnrättsdagarna äger rum den 9-10 april 2019 i Örebro

För mer information om Barnrättsdagarna se www.barnrattsdagarna.se

Utredning om Sociala Missionens framtid

Detta projekt syftar till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete.Utredningen pågår till juni 2019 och kontaktperson är diakonen Anna Ardin. Prenumerera gärna på utredningens nyhetsbrev för att få inbjudningar och uppdateringar kring arbetet.

Samtal om barn i hemlöshet 23 augusti

Sociala Missionen deltar i ett samtal som Rädda Barnen anordnar den 23/8 om hur utmaningarna ser ut i Stockholm för barn och barnfamiljer som lever i hemlöshet. Rädda Barnen arbetar för att synliggöra vilka konsekvenser bostadsbristen får för barn och vill se ett starkare barnperspektiv i bostadsdebatten. Som ett led i detta arbete bjuds politiker, tjänstemän och aktörer från civilsamhället till ett samtal om hur vi gemensamt tar ansvar för att alla barn ska ha en plats att kalla hemma.

Hearingen äger rum den 23 augusti, 10.00- 12.00 i Folkets Husby i Husby. Anmälan görs till  Soares Lindberg, Maria (maria.soares.lindberg@rb.se) senast den 16 augusti. Sprid gärna! Läs mer i infobladet om hearingen.